Menu
نویسنده مطلب : نادر زندرحیمی

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


شرکت ما به ارائه خدمات ارتباطات بیسیم یعنی موبایل اشتغال دارد. با تعاریفی که در مفهوم بازار انجام شد، هر چهار نوع بازار مورد توجه شرکت است. شرکت برای تمامی مشتریان بالقوه، آماده، هدف و تحت نفوذ خود برنامه های ویژه ای دارد.
بازار بالقوه آب معدنی می تواند کل محدوده کشور و یا حتی اگر امکان صادرات کالا وجود داشته باشد محدوده ای ازخارج از کشور را نیز پوشش دهد. بازار آماده هم محدوده ای است که کالای تولید شده در آن عرضه شده است( حتی می تواند با بازار بالقوه همپوشانی داشته باشد). بازار هدف می تواند هتل ها، سازمان های دولتی و یا خصوصی بزرگ که مصارف بالایی دارند، باشد و در نهایت تمام کسانی که از آب معدنی مذکور استفاده می کنند، بازار تحت نفوذ نام می گیرند.
بازار بالقوه این خدمت می تواند کلیه خانواده هایی باشد که به نوعی فرزند مشمول دریافت این خدمات را دارند. بازار آماده مربوط به خانواده هایی است که دریافت خدمات این سایت را جهت اقدامات پیشگیرانه مفید می دانند. بازار هدف می تواند خانواده هایی باشد که بنوعی درگیر مشکلاتی در رابطه با تربیت فرزندان خود هستند و نیاز شدید به دریافت اطلاعاتی در زمینه مورد نیاز دارند. بازار تحت نفوذ هم قاعدتا مربوط به خانواده هایی است که از خدمات این سایت استفاده می کنند.
ممکن است ۱- فقط گروه محدودی مایل به دریافت محصول و یا خدمت ارائه شده باشند و ۲-  محدودیت های قانونی بازار را محدود نمایند.