Menu
نویسنده مطلب : مریم.

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


مدیران موفق اهل وسواس و استرس نیستند و آن را به پرسنل منتقل نمی کنند.

هدف، انتظارات و زمانبندی و منابع را واقع بینانه معرفی و به وضوح  بیان می کنند و برای پرسنل آزادی عمل قائل هستند و خودرا درگیر نحوه انجام کارروزانه و چک کردن افراد نمیکنند

مدیران موفق بر اهمیت ایجاد انگیزه درکارمندان واقف هستند

مدیران موفق مسئولیت پذیرهستند. سهم خود را هم در مشکلات ومسایل مواجه شده نادیده نمیگیرند