Menu
نویسنده مطلب : مریم حسین پور

مطلب مورد بحث:

تجربه‌ی مرز توانمندی‌ها (میهالی چیک سنت میهالی)


تجربه یک دوره پرتلاش، فارغ از موفق شدن یا نشدن، جرئت شرکت در چالشهای جدید را به ما می دهد و به وقت خستگی و نا امیدی، یادآوری آن روزها، مانند تجدید قواست.

من هر وقت که به توانایی ها و سخت کوشی خودم شک می کنم، یاد روزهای پر تلاش گذشته می افتم وبه خودم می گویم: قبلا از عهده کارهای سخت تر برآمده ای، پس این بار هم می توانی!