Menu

شناخت بازار همگن و ویژگیهای بازارهای همگن

تعریف بازار همگن در مدیریت بازاریابی و بخش بندی بازار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

چرا به سراغ بخش بندی بازار میرویم؟

چرا به سراغ بخش بندی بازار می‌رویم؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

روش های بخش بندی بازار: استفاده از پیش فرض ها / استفاده از داده ها

روش های بخش بندی بازار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

معیارهای تقسیم بندی بازار

معیارهای تقسیم بندی بازار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

انواع هدف گذاری بازار و معیارهای انتخاب بازار هدف

انتخاب بازار هدف

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

بازاریابی تلفنی چیست و چه کاربردی دارد؟

تعریف تله مارکتینگ یا بازاریابی تلفنی

بازاریابی و فروش تلفنی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف بازاریابی مستقیم و انواع آن

بازاریابی مستقیم به عنوان یکی از انواع بازاریابی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

بازارهای صنعتی چه هستند؟ تفاوت بازار صنعتی و بازار سازمانی و بازار مصرفی چیست؟

بازارهای صنعتی و تفاوت آنها با بازارهای مصرفی و بازارهای سازمانی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

کاربردهای بازاریابی – بازاریابی در چه زمینه هایی انجام می‌شود؟

مدیریت بازاریابی و انواع بازاریابی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی