Menu

کتاب صفر تا یک نوشته پیتر ثیل – قسمت دوم

کتاب از صفر تا یک نوشته پیتر ثیل

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

کتاب صفر تا یک نوشته پیتر ثیل – قسمت اول

کتاب از صفر تا یک نوشته پیتر ثیل

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

پیتر ثیل ، استراتژی و کشف دنیاهای ناشناخته

پیتر ثیل و کتاب از صفر تا یک

استراتژی فردی
   
مختص کاربر ویژه