مجموعه مطالب در زمینه eval1369 | متمم
Menu

تفاوت رویداد و روند در تفکر سیستمی و تحلیل سیستمها

نقش تحلیل رویداد و تحلیل روند در تفکر سیستمی و دینامیک سیستمها چیست

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد