مجموعه مطالب در زمینه یادگیری زبان انگلیسی | متمم | Page 8
Menu

صفات پرکاربرد انگلیسی: Straight

صفت پرکاربرد Straight در زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی: Independent

Independent به معنای مستقل

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Fundamental

صفت Fundamental

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Significant

صفت Significant

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Trivial

صفت Trivial - واضح، آشکار و سطحی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Common

Common به عنوان یک صفت پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Primary

صفت Primay - اولیه

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Extreme

صفت Extreme

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Existing

Existing از جمله صفتهای پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۷:‌ Process

یادگیری زبان انگلیسی Process

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Obvious

صفات انگلیسی پرکاربرد در محیط کار - Obvious به معنای واضح و آشکار

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Promising

Promising به عنوان یکی از صفتهای پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Sharp

Sharp به عنوان یک صفت

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Accurate

Accurate یا دقیق

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه