مجموعه مطالب در زمینه یادگیری زبان انگلیسی | متمم | Page 2
Menu

یک پادکست برای زندگی بهتر، شادتر و بامعناتر

پادکست انگلیسی برای روانشناسی مثبت گرا

روانشناسی مثبت گرا
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۹۳: Discount

یادگیری زبان انگلیسی Discount

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

معرفی پادکست پروژه دانش |‌ شین پریش

پادکست پروژه دانش شین پریش

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

افعال پرکاربرد انگلیسی | Evaluate

Evaluate به عنوان یکی از افعال پرکاربرد انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۷۷: Approve

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران : Approve - متمم - محل توسعه مهارتهای من

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۵۴: Measure

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Measure

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۴۹: Refer

یادگیری زبان انگلیسی Refer

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۹۰: Cancel

یادگیری زبان انگلیسی Cancel

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۸۹: Resign

یادگیری زبان انگلیسی Resign

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۵۲: Predict

افعال پرکاربرد انگلیسی Predict

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۸۲: Schedule

Schedule به معنای برنامه ریزی برای یک زمان مشخص - افعال پرکاربرد انگلیسی

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Conscientious

صفت Conscientious در زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی
   
مختص کاربر ویژه
   

فعل ۷۲: Invest

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران: Invest

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

فعل ۶۹: Complain

یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Complain

مختص کاربر آزاد
   
یادگیری زبان انگلیسی