Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Unique

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Recent

Recent - صفات پرکاربرد زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Entire

صفت Entire

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Popular

Popular معادل فراگیر و رایج و عمومی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

یادگیری زبان انگلیسی – فعل ۱۰۰: Owe

فعل Owe در زبان انگلیسی به معنای بدهکار بودن

مختص کاربر آزاد    یادگیری زبان انگلیسی    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Astonishing

صفت Astonishing به معنای بسیار شگفت انگیز

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Tangible

صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Known

صفات پرکاربرد انگلیسی Known

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Cooperative

صفتهای پرکاربرد در جلسات Cooperative

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Dramatic

Dramatic به عنوان یک صفت پرکاربرد در جلسات کاری

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Fresh

صفات پرکاربرد انگلیسی: Fresh

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Functional

صفت های پرکاربرد زبان انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Workable

صفت Workable به عنوان یکی از صفات پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه    

صفات پرکاربرد انگلیسی در محیط کار: Distinct

صفتهای پرکاربرد انگلیسی

صفت‌های پرکاربرد زبان انگلیسی    مختص کاربر ویژه