مجموعه مطالب در زمینه کار تیمی | متمم
Menu

اثر تماشاگر | چگونه پخش شدن مسئولیت روی رفتار ما تأثیر می‌گذارد؟

اثر تماشاگر و پخش شدن مسئولیت

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت کار تیمی
   

تنبلی گروهی | وقتی اعضای گروه به اندازه‌ی کافی مایه نمی‌گذارند

تعریف تنبلی گروهی چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

کتاب پنج دشمن کار تیمی | آشنایی با چالش های کار تیمی اثربخش

پنج دشمن کار تیمی - پاتریک لنچیونی

مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مشکلات کار تیمی اثربخش | تفکر گروهی یا گروه اندیشی

تعریف تفکر گروهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
محتوای تشویقی
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

همرنگ جماعت شدن | انواع همرنگی | آزمایش اش

آزمایش اش - آزمون همنوایی با جمع - همرنگ شدن با جمع و فشار اجتماعی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مبانی رفتار سازمانی
   
مختص کاربر ویژه
   

جان کاتزن باخ | اصول کار تیمی و تیم سازی

اصول کار تیمی و تیم سازی به روایت جان کتسنبک

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تقسیم کار در تیم | مدل رنگی مردیت بلبین

مدل کار تیمی بر اساس تقسیم کارهای رنگی در تیم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مردیت بلبین | نظریه پرداز کار تیمی و طراح تست بلبین

مردیت بلبین - طراح تست بلبین

معرفی کتابها و نویسندگان
   
مهارت کار تیمی
   

ایده‌ها را به کمیته‌ها نسپارید

چارلز کترینگ و کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

معرفی مهارت کار تیمی

معرفی مهارت کار تیمی

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم

مراحل رشد یک تیم (مدل تاکمن)

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

بروس تاکمن (متخصص یادگیری و رفتارهای گروهی)

بروس تاکمن

معرفی کتابها و نویسندگان
   

مهارت کار گروهی و کار تیمی (نقشه راه یادگیری)

تفاوت تیم و گروه در مهارت کار تیمی

راهنمای مطالعه درسها
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

شناسنامه کارگاه مهارت کار تیمی

شناسنامه کارگاه مهارت کار تیمی

مهارت کار تیمی