Menu

مدل کسب و کار چیست و چگونه طراحی و تحلیل می‌شود؟

مدل کسب و کار چیست؟ طراحی مدل کسب و کار چگونه است؟

مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل درآمد فریمیوم (Freemium)

مدل درآمد فریمیوم - مثالهای فریمیوم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

چند مثال از مدلهای درآمد

انواع مدل درآمد و مدل کسب درآمد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

کانال های ارتباط با مشتری در مدل کسب و کار شما چیست؟

طراحی مدل کسب و کار: انتخاب کانال های ارتباط با مشتری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار

بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل ایجاد ارزش یا ارزش پیشنهادی برای مشتری در کسب و کار شما چیست؟

طراحی مدل کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

روایت داستانی و روایت عددی از مدل کسب و کار

دوره MBA و داستان کسب و کار - مدل کسب و کار - متمم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

پنج نکته کلیدی در مورد مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار