Menu

کتاب ساختن برای ماندن | جیم کالینز و جری پوراس

کتاب ساختن برای ماندن - جیم کالینز و جری پوراس

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه