مجموعه مطالب در زمینه پرورش تسلط کلامی | متمم | Page 4
Menu

مهارت نوشتن: تشکیل زنجیره‌ی کلمات (پرورش تسلط کلامی)

هنر نوشتن جمله های طولانی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

نویسندگان چگونه می‌نویسند؟ (یک مصاحبه)

نویسندگان چگونه می نویسند؟

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

تحلیل آماری کلمات در سخنرانی ها و نوشته ها

تحلیل آماری کلمات

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

پیشنهاد مطالعه | کتاب ابوالمشاغل – نادر ابراهیمی

پرورش تسلط کلامی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نوشتن: در مورد خوبی‌ها و بدی‌های کلمات زائد

پرورش تسلط کلامی - کلمات زائد

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

انتخاب سبک متن

دستنوشته محمود دولت آبادی - انتخاب ساختار متن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال