Menu

بالاخره تعریف کشور توسعه یافته و در حال توسعه چیست؟

ویژگی یک کشور توسعه یافته چیست؟

ایده متمم
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه