Menu

یکی از مهم ترین فاکتورهای شخصیتی برای شناخت دیگران

عمومی
   

وجدان و مسئولیت پذیری در پرسشنامه پنج عاملی با چه سوالاتی سنجیده می‌شود؟

پرسشنامه مدل پنج عاملی شخصیت - وجدان و مسئولیت پذیری

عمومی