مجموعه مطالب در زمینه هوش ده گانه | متمم
Menu

هوارد گاردنر (پیشنهاد دهنده‌ی مدل هوش چندگانه)

هوارد گاردنر و نظریه هوش چندگانه یا Multiple Intelligence

تمرین و مشارکت در بحث
   
هوش هیجانی