مجموعه مطالب در زمینه نقش های تیمی | متمم
Menu

متخصص‌ها (Specialists) و نقش آنها در کار تیمی

متخصصان به عنوان یکی از نقش های بلبین در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش Teamworker یا گروهی کار در فعالیت تیمی

گروهی کارها در کار تیمی - نقش های بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی

نقش تمام کننده ها در موفقیت کار تیمی - بر اساس مدل بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

افراد اجرایی یا اجراکارها در کار تیمی

اجراکارها و نقش کار اجرایی در تیم ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش هماهنگ کننده فعالیت ها در پروژه ها و کار تیمی

نقش هماهنگ کننده در پروژه ها و کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش ارزیاب (یا مراقب یا ناظر) در کار تیمی

نقش ناظر و ارزیاب در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

کار تیمی و نقش جستجوگر منابع

جستجوگر منابع و نقش های 9 گانه بلبین در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

کار تیمی و نقش ایده پردازی در آن

کار تیمی و افراد ایده پرداز در آن

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مدل بلبین و نقش افراد در تیم ها

مدل بلبین و تعریف نقش های تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی