Menu

درماندگی آموخته شده (ناتوانی آموخته شده)

درماندگی آموخته شده یا ناتوانی آموخته شده - آزمایش مارتین سلیگمن بر روی سگها

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی مثبت گرا
   
مختص کاربر ویژه