Menu

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره

فروید و مکانیزمهای دفاعی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه