مجموعه مطالب در زمینه مهارت به خاطر سپردن | متمم
Menu

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد

مهارت به خاطر سپردن و حفظ کردن

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری