Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد

محدودیت های رشد - یکی از کلاسیک ترین آرکتایپ ها در تفکر سیستمی و مبنای تالیف کتاب محدودیت های رشد

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه