Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

جملات مایکل پورتر درباره استراتژی

مایکل پورتر و مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار    

استراتژی به روایت مایکل پورتر یا هنری مینتزبرگ؟

استراتژی به روایت هنری مینتزبرگ یا مایکل پورتر

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

مایکل پورتر و استراتژی رقابتی به عنوان یک استراتژی ژنریک

مایکل پورتر و استراتژی رقابتی - متمم - محل توسعه مهارتهای من

استراتژی کسب و کار