Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.


“فرض خود انجام” یا “فرض خود تایید” چیست؟ (Self-fulfilling Prophecy)

فرض خودانجام یا فرض خودتایید چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
واژه نامه متمم