مجموعه مطالب در زمینه طبقه بندی | متمم
Menu

انواع منابع اطلاعاتی | طبقه بندی منابع (دست اول و دست دوم)

طبقه بندی منابع اطلاعاتی - منابع دست اول و منابع دست دوم

تمرین و مشارکت در بحث
   
جستجو با گوگل
   
مختص کاربر ویژه
   

خوشه بندی چیست و چه تفاوتی با طبقه بندی دارد؟

مدل ذهنی و ابزاری به نام خوشه بندی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی