مجموعه مطالب در زمینه شریعتی | متمم
Menu

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است

ارتباطات و زبان زندگی: مقایسه نوعی قضاوت است

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

دکتر علی شریعتی – دست، خودپرست نیست

دست خودپرست نیست

پاراگراف فارسی