Menu

طراحی سیستم فروش – درس ۳ – شناخت بهتر فرهنگ OC

طراحی سیستم فروش و بررسی فرهنگ‌های نتیجه محور در فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه