Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی (کلیک کنید)

حرف زدن با کودکان درباره پول (پنج تا هشت سال)

حرف زدن در مورد پول با کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

آموزش انجام کار خیر برای کودکان پنج تا هشت سال

آموزش کار خیر به کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

جمع بندی: مهارتهای پولی مربوط به کودکان ۵ تا ۸ سال

سواد مالی و مهارتهای پولی کودکان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مفهوم اعتبار: مهارتهای پولی برای کودکان پنج تا هشت سال

درباره مفهوم اعتبار

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مفاهیم سرمایه گذاری و کارآفرینی برای کودکان ۵ تا ۸ سال

سرمایه گذاری و کارآفرینی برای کودکان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

پول توجیبی و مهارت هزینه کردن پول برای کودکان پنج تا هشت سال

پول توجیبی و مهارت هزینه کردن پول برای کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت عرضه خدمات و پول گرفتن برای کودکان پنج تا هشت سال

مهارتهای پولی کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت پس انداز کردن برای کودکان پنج تا هشت سال

مهارت پس انداز کردن برای کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارتهای پولی و سواد مالی کودکان ۵ تا ۸ ساله

سواد مالی کودکان پنج تا هشت سال

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا فرزند شما با سرمایه های خانوادگی خود آشنا هست؟ – درس ۵

تعریف سرمایه خانوادگی چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

رفتارهای پولی کودکان و نوجوانان: سبک رفتاری فرزند شما چیست؟ – بخش دوم درس ۴

سبک های رفتاری کودکان و نوجوانان در مواجهه با پول

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

رفتارهای پولی کودکان و نوجوانان: سبک رفتاری فرزند شما چیست؟ – بخش اول درس ۴

سبک رفتاری پولی فرزندان و نقش آن در توسعه مهارتهای پولی آنها

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

پنج مرحله کلیدی در توسعه مهارتهای پولی ما در زندگی – درس ۳

توسعه مهارتهای پولی ما و پنج مرحله کلیدی آن

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۲)

سواد مالی و مهارتهای پولی برای کودکان و نوجوانان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۱)

مهارتهای پولی و سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان (معرفی درس)

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه