Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

حرف زدن با کودکان درباره پول (پنج تا هشت سال)

حرف زدن در مورد پول با کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

آموزش انجام کار خیر برای کودکان پنج تا هشت سال

آموزش کار خیر به کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

جمع بندی: مهارتهای پولی مربوط به کودکان ۵ تا ۸ سال

سواد مالی و مهارتهای پولی کودکان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مفهوم اعتبار: مهارتهای پولی برای کودکان پنج تا هشت سال

درباره مفهوم اعتبار

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مفاهیم سرمایه گذاری و کارآفرینی برای کودکان ۵ تا ۸ سال

سرمایه گذاری و کارآفرینی برای کودکان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

پول توجیبی و مهارت هزینه کردن پول برای کودکان پنج تا هشت سال

پول توجیبی و مهارت هزینه کردن پول برای کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت عرضه خدمات و پول گرفتن برای کودکان پنج تا هشت سال

مهارتهای پولی کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت پس انداز کردن برای کودکان پنج تا هشت سال

مهارت پس انداز کردن برای کودکان

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارتهای پولی و سواد مالی کودکان ۵ تا ۸ ساله

سواد مالی کودکان پنج تا هشت سال

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا فرزند شما با سرمایه های خانوادگی خود آشنا هست؟ – درس ۵

تعریف سرمایه خانوادگی چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

رفتارهای پولی کودکان و نوجوانان: سبک رفتاری فرزند شما چیست؟ – بخش دوم درس ۴

سبک های رفتاری کودکان و نوجوانان در مواجهه با پول

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

رفتارهای پولی کودکان و نوجوانان: سبک رفتاری فرزند شما چیست؟ – بخش اول درس ۴

سبک رفتاری پولی فرزندان و نقش آن در توسعه مهارتهای پولی آنها

تمرین و مشارکت در بحث
   
سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

پنج مرحله کلیدی در توسعه مهارتهای پولی ما در زندگی – درس ۳

توسعه مهارتهای پولی ما و پنج مرحله کلیدی آن

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۲)

سواد مالی و مهارتهای پولی برای کودکان و نوجوانان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارتهای پولی – مولفه های اصلی سواد مالی برای کودکان و نوجوانان چیست؟ (۱)

مهارتهای پولی و سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه
   

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان (معرفی درس)

سواد مالی برای کودکان و نوجوانان

سواد مالی کودکان و نوجوانان
   
مختص کاربر ویژه