Menu

پیتر شوارتز – متخصص آینده پژوهی و سناریو نویسی در تحلیل استراتژیک

پیتر شوارتز - آینده پژوهی، سناریو نویسی و تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک
   
مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

چند نکته در سناریو نویسی برای یک استراتژیست: آرکتایپ های سناریو

استفاده از آرکتایپ های سناریو در تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

سناریو چیست؟ نقش سناریو نویسی در تقویت تفکر استراتژیک

سناریو نویسی چیست؟ سناریو چیست و چه کاربردی در تفکر استراتژیک دارد؟

تفکر استراتژیک
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه