مجموعه مطالب در زمینه رویکرد سیستمی | متمم
Menu

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)

سنتز در مقابل آنالیز و اهمیت سنتز در رویکرد سیستمی

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه