مجموعه مطالب در زمینه روش های حل تعارض | متمم
Menu

کفش‌هایم کو؟ (بررسی روش های حل تعارض)

روش های حل تعارض - قدرت - منافع - حق

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت تعارض
   

در تعارض‌ها و مذاکره‌ها، باختن هم می‌تواند یک انتخاب درست باشد

باخت به نیت برد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت تعارض
   

از میان تکنیک های مدیریت تعارض کدام بهتر و مناسب‌تر است؟

تکنیک های رفع تعارض

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت تعارض