مجموعه مطالب در زمینه دنیس روسو | متمم
Menu

تعریف قرارداد روانی (+ مثال)

تعریف قرارداد روانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

دنیس روسو (مطرح کننده نظریه‌ی قرارداد روانی)

دنیس روسو - نظریه قراردادهای روانی

مدیریت منابع انسانی