Menu

چتر مفهومی یا واژه های چتری

چتر مفهومی یا Umbrella Term

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: ادعا و ادعاشناسی

ادعا و ادعاشناسی

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف گزاره چیست؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: گشت و گذاری در تاریخ منطق

بوعلی سینا و ارسطو - از بنیان گذاران و توسعه دهندگان علم منطق

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تفکر نقادانه – درباره تاریخچه نقد و نقادی

تعریف تفکر نقادانه - تاریخچه نقد و نقادی

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه (Critical Thinking) – معرفی درس

تفکر نقادانه چیست؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه