مجموعه مطالب در زمینه دانشمندان تصمیم گیری | متمم
Menu

هوارد رایفا – از بنیان‌گذاران دانش تصمیم گیری

هوارد رایفا - بنیان‌گذار علم تصمیم گیری

تصمیم گیری
   

هربرت سایمون (زندگینامه و دستاوردها)

هربرت سایمون - دانشمند مدیریت و اقتصاد و تصمیم گیری و هوش مصنوعی

تصمیم گیری
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

معرفی دنیل کانمن و کتابهای او

دنیل کانمن و معرفی کتابهای او

تصمیم گیری