Menu

خوش بینی از جمله ویژگیهای افراد کاریزماتیک است

ویژگی های افراد کاریزماتیک و خوش بینی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کاریزما
   
مختص کاربر ویژه
   

Harvard Business Review: ژوئن ۲۰۱۴

نشریه کسب و کار دانشگاه هاروارد

مختص کاربر ویژه
   
معرفی منابع موجود در فضای آنلاین