Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی (کلیک کنید)

آرکتایپ‌های سیستمی | گلوله‌های برفی و محدودیتهای رشد

محدودیت های رشد - یکی از کلاسیک ترین آرکتایپ ها در تفکر سیستمی و مبنای تالیف کتاب محدودیت های رشد

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

اتاق گفتگو: تمرین‌های ترسیم نمودارهای دینامیک سیستم

دینامیک سیستمها و حلقه های علت و معلول

دینامیک سیستمها
   

ترسیم دیاگرام علت و معلول (۲)

دینامیک سیستمها و حلقه های علت و معلول

تمرین و مشارکت در بحث
   
دینامیک سیستمها
   
مختص کاربر ویژه
   

دینامیک سیستمها: بررسی حلقه های مثبت

تفکر سیستمی و حلقه های مثبت و منفی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دینامیک سیستمها
   
مختص کاربر ویژه