Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

در مدیریت بحران، ظرفیت آزاد با ظرفیت مازاد تفاوت دارد

نسیم طالب و ظرفیت زائد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت در شرایط ابهام
   

پاسخ بیش از حد در رفتار سیستم ها (Overreaction)

پاسخ بیش از حد - جبران بیش از حد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت در شرایط ابهام