مجموعه مطالب در زمینه تکنیک های تصمیم گیری | متمم
Menu

تکنیک های تصمیم گیری | استفاده از گروه مشاوران فرضی

یکی از تکنیک های تصمیم گیری استفاده از یک گروه مشاوران ذهنی است

تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

روش دلفی چیست و چه کاربردی دارد؟

روش دلفی چیست؟ تکنیک دلفی چه کاربردی دارد؟

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تکنیک های تصمیم گیری | ثبت و مرور تصمیمها

افزایش مهارت تصمیم گیری

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه