Menu

برای کاهش استرس سخنرانی باید “توهم شفافیت” را بشناسید

توهم شفافیت باعث افزایش استرس در سخنرانی و ترس از سخنرانی می‌شود

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه