Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مهارت برنامه ریزی

برنامه ریزی به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

خلاقیت به عنوان یک مهارت

خلاقیت به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

معرفی مهارت خودانگیزی و بحث خودانگیزش

مهارتهای خودانگیزشی یا خودانگیزی یا خودانگیزش

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

معرفی مهارت ارتباط شفاهی

معرفی مهارت ارتباط شفاهی به عنوان زیرمجموعه ای از مهارتهای ارتباطی

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

معرفی مهارت حل مسئله

حل مسئله به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

معرفی مهارت کار تیمی

معرفی مهارت کار تیمی

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

معرفی مهارت ریسک کردن

مهارت ریسک کردن

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

معرفی مهارت ارتباط نوشتاری

مهارت نوشتاری

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

فهرست چند مهارت کلیدی برای توسعه سبد مهارتهای شما

برنامه توسعه فردی

توسعه مهارتهای فردی    

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ – درس ۷

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ برنامه ریزی

تمرین دارد    توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۶- رزومه نویسی آینده نگر و تنظیم بیانیه هدف

رزومه نویسی و تنظیم بیانیه هدف

توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

درس ۵ – برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی: مهارت مناسب شغل شما

برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی

تمرین دارد    توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد    

چگونه برای یک مهارت شناسنامه تنظیم کنیم؟

توسعه مهارتهای فردی و تهیه شناسنامه مهارت

تمرین دارد    توسعه مهارتهای فردی    مختص کاربر آزاد