Menu

مذاکره توافق نامه های سطح خدمات | مفاد توافق نامه SLA چیست؟

توافق نامه سطح خدمات - قرارداد خدمات

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

چند نکته و مثال در مورد بحث تفاوت کالا و خدمت

تفاوت کالا و خدمات

ارزش آفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟

تفاوت کالا و خدمت - دوره mba

ارزش آفرینی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه