مجموعه مطالب در زمینه تعریف مدل | متمم
Menu

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟

تفاوت مدل، نظریه، فرضیه و قانون

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی