Menu

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری

آشنایی با فرایند تصمیم گیری و سیستم یک و دو در آن

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

منظور از ریلکس کردن یک مسئله چیست؟

ریلکس کردن حل مسئله

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

خطاهای رایج در تعیین فهرست گزینه‌ها و آلترناتیوها

فهرست گزینه ها و آلترناتیوها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تکنیک های تصمیم گیری | استفاده از گروه مشاوران فرضی

یکی از تکنیک های تصمیم گیری استفاده از یک گروه مشاوران ذهنی است

تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی - یا تصمیم یاری در سیستمها

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

چند نکته درباره تصمیم گیری برای کسب و کار

تصمیم گیری در محیط کار

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تشخیص بهتر سوگیری های ذهنی

تشخیص سوگیری های ذهنی

آموزش تکمیلی ارزیابها
   
تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت تصمیم گیری درست در مدیریت و زندگی

مهارت تصمیم گیری و روشهای تصمیم گیری درست در کار و زندگی

تصمیم گیری
   
راهنمای مطالعه درسها
   

یک استراتژی متفاوت برای رقابت پپسی و کوکاکولا

استراتژی رقابتی پپسی در مقابل کوکاکولا

مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

سوگیری هنگام قضاوت درباره قهرمانان

سوگیری در قضاوت قهرمانان

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تصمیم خوب و تصمیم بد

تصمیم خوب و تصمیم بد

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تصمیم گیری چیست؟

تصمیم گیری چیست؟ تعریف تصمیم گیری چگونه انجام می‌شود؟

تصمیم گیری
   

هوارد رایفا – از بنیان‌گذاران دانش تصمیم گیری

هوارد رایفا - بنیان‌گذار علم تصمیم گیری

تصمیم گیری
   

تعریف Trade-off یا داد و ستد (تصمیم گیری های چند معیاره)

تعریف Trade-off در تصمیم گیری چند معیاره

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله