مجموعه مطالب در زمینه تصمیم سازی | متمم
Menu

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی

تفاوت تصمیم گیری و تصمیم سازی - یا تصمیم یاری در سیستمها

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه