Menu

تجزیه و تحلیل شغل چیست و چگونه انجام می‌شود؟

تجزیه و تحلیل شغل چیست؟ خروجی تجزیه و تحلیل شغل چه باید باشد؟

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

فهرست شرح شغل و شرایط احراز شغل – قسمت اول

تنظیم شرح شغل و شرط وظایف شغل و شرایط احراز شغل

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

چگونه فهرست شایستگیهای کلیدی را تهیه کنیم – درس ۳

چگونه فهرست شایستگیهای کلیدی را تهیه کنیم؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

تعریف شایستگی و کاربرد آن در مدیریت منابع انسانی – درس ۲

تعریف شایستگی در مدیریت منابع انسانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

تعریف شایستگی در مدیریت منابع انسانی

شایستگی و تعریف شایستگی در مدیریت منابع انسانی

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

تجزیه و تحلیل شغل و تحلیل وظیفه مشاغل (۲)

تجزیه و تحلیل شغل به عنوان یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی