Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.


تبدیل انتقام و ترس به انگیزه برای موفقیت

تبدیل ترس به انگیزه و بررسی انتقام به عنوان یک انگیزاننده

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر آزاد