Menu

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)

جبر محیطی و ضرورت توجه به آن برای بهبود مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

شخصیت شناسی – ویلیام گلاسر و نظریه انتخاب (۱)

ویلیام گلاسر

شخصیت شناسی
   
نظریه انتخاب
   

شخصیت شناسی- معرفی منابع- ویلیام گلاسر، تئوری انتخاب

choice theory

شخصیت شناسی