مجموعه مطالب در زمینه ایده عالی مستدام | متمم
Menu

کتاب ایده عالی مستدام

ایده عالی مستدام Made to stick

بوی کاغذ
   
معرفی کتابهای مدیریتی