Menu

نظریه بازی ها و کاربردهای آن (Game Theory)

نظریه بازیها چیست؟ کاربردهای نظریه بازی ها کدام است؟

واژه نامه متمم
   

تعریف استراتژی انحصار چیست(+ انحصار دوجانبه و چندجانبه)

انحصار مفاهیم مدیریت و اقتصاد

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم