Menu

نقش ارزیاب (یا مراقب یا ناظر) در کار تیمی – مدل بلبین – درس ۹

نقش ناظر و ارزیاب در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی