Menu

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است

توانایی یادگیری و مهارت ارزیابی و قضاوت

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری